Zatrudnimy Specjalistę ds. rozliczeń i administracji

Fundacja Pro Cultura propaguje wiedzę i wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju kultury i technologii społeczeństwa informacyjnego (TSI). „Wierzymy, że dzięki świadomemu uczestnictwu w kulturze i edukacji tworzymy otwarte, kreatywne, nowoczesne społeczeństwo”.

Obecnie realizujemy takie projekty jak m. in.: „Cyfrowy Obywatel Wymiata w Internecie” (finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny), czy „5 kluczy do lepszego świata Internetu” (Fundusz Pomocowy, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności).

W związku z rozwojem Fundacji poszukujemy do naszego zespołu Specjalisty ds. rozliczeń i administracji

Obowiązki

 •  Weryfikacja wydatków, opisywanie dokumentów finansowych pod kątem ich kwalifikowalności i zgodności z projektami,
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych,
 • Kontakt z zewnętrznym biurem księgowo – kadrowym,
 • Katalogowanie i archiwizowanie dokumentacji projektowej, w tym: bieżąca weryfikacja dokumentów,
 • Planowanie i realizacja zakupów biurowych.

Oczekujemy

 • Dobrej organizacji pracy,
 • Pozytywnego nastawienia,
 • Dokładności i sumienności,
 • Doświadczenia w rozliczaniu projektów grantowych,
 • Doświadczenia w pracy w organizacji pozarządowej i znajomości specyfiki trzeciego sektora,
 • Znajomości pakietu Office (w tym szczególnie programu Exel),
 • Znajomości rozwiązań chmurowych.

Oferujemy

 • Przyjazną atmosferę,
 • Komfortowe warunki pracy w biurze na Bliskiej Woli (ul. Ogrodowa 32, dobra komunikacja),
 • Pracę na pół etatu do końca lipca 2023 roku (z możliwością podniesienia wymiaru zatrudnienia i przedłużenia jego okresu),
 • Elastyczny czas pracy (jednak minimum dzień w biurze Fundacji),
 • Wynagrodzenie 2500 zł netto,
 • Laptopa,
 • Szkolenia (w tym m. in. z grafiki komputerowej, flipowania, tworzenia stron www).

Osoby zainteresowane pracą prosimy o wysłanie CV na adres magdalena.janczewska@pro-cultura.pl do 8 stycznia 2023 roku. W tytule prosimy o wpisanie nazwy stanowiska.

Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”)

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Pro Cultura (dalej: Fundacja), KRS: 0000171507. Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podanie wskazanych danych jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji. Fundacja przetwarza dane osobowe w powyższym celu przez okres 3 miesięcy, a w przypadku zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 6 miesięcy. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Fundację danych osobowych narusza przepisy RODO. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Fundację. W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt z fundacja@pro-cultura.pl. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. imię, nazwisko, adres, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie upoważnienia zawartego w przepisach prawa obowiązującego. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane osobowe, nie umieszczaj ich w zgłoszeniu.

KOMPETENCJE MEDIALNE NASTOLATKÓW – wyniki badania

41% badanych przez Fundację Pro Cultura nastolatków żałuje, że nie ma takiego życia jak influencerzy, a 60% nie umie rozpoznać fałszywych informacji w Internecie! Blisko ¾ badanych uważa, że jego umiejętności są zbyt małe, żeby bezpiecznie i skutecznie korzystać z Internetu – takie m. in. wnioski płyną z badania pn. „KOMPETENCJE MEDIALNE NASTOLATKÓW”, zaprezentowanego podczas webinarium 27 kwietnia 2022 r.

Spotkanie zorganizowała Fundacja Pro Cultura wraz z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii „Jędruś” w ramach projektu „Cyfrowy obywatel wymiata w Internecie”. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Badanie kompetencji medialnych zostało przeprowadzone przez Fundację Pro Cultura na próbie 56 uczniów i uczennic w wieku 12-14 lat, a jego celem było zebranie informacji o kompetencjach cyfrowych podopiecznych MOS „Jędruś” i możliwości ich rozwoju. Na podstawie tych danych został przygotowany projekt „Cyfrowy obywatel wymiata w Internecie”, który rozpoczął się w grudniu 2021 r. i potrwa do lipca 2023 r.

W ramach projektu koncentrujemy się na grupie dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem i ich kompetencjach medialnych, czyli media literacy, uznawanych za jedne z najważniejszych kompetencji w XXI w. – mówi Magdalena Janczewska, prezeska Fundacji Pro Cultura.

Uczestnicy i uczestniczki działań to osoby zagrożone niedostosowaniem społecznym o różnych, niekiedy trudnych doświadczeniach osobistych.

Projekt „Cyfrowy obywatel wymiata w Internecie” to 112 godzin zajęć dla młodzieży, spotkania z rodzicami i szkolenia dla kadry ośrodka. MOS „Jędruś” otrzyma sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć. Warsztaty dla młodzieży uporządkowane według 3 obszarów: słowo, obraz i ruch, obejmą kształcenie w zakresie komunikacji, w tym poprzez Internet, kształtowania własnego wizerunku (w tym audio, wideo i fotografia) a także rozumienie mechanizmów mediów społecznościowych.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania ze spotkania, podczas którego przedstawiono i omówiono badania oraz zaprezentowano założenia i partnerów projektu: https://youtu.be/2t9U-2aTN-A

Wyniki badania pn. „KOMPETENCJE MEDIALNE NASTOLATKÓW” w formie graficznej: https://www.wymiataminternet.pl/wp-content/uploads/2022/04/badanie.pdf

Zapraszamy również na stronę oraz profil projektu: https://www.fb.com/WymiatamInternet/  https://www.wymiataminternet.pl/

KOMPETENCJE MEDIALNE NASTOLATKÓW – webinarium – 27.04.2022

41% badanych przez Fundację Pro Cultura nastolatków żałuje, że nie ma takiego życia jak influencerzy, a 60% nie umie rozpoznać fałszywych informacji w Internecie! Te dane to tylko część wyników badania pn. „KOMPETENCJE MEDIALNE NASTOLATKÓW”, które zostanie zaprezentowane 27 kwietnia o godzinie 11.00 podczas webinarium pn. „Wymiatam Internet”.

Spotkanie będzie również okazją do prezentacji założeń projektu „Cyfrowy obywatel wymiata w Internecie”.  W ramach projektu koncentrujemy się na grupie dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem i ich kompetencjach medialnych, czyli media literacy, uznawanych za jedne z najważniejszych kompetencji w XXI w. Uczestnicy i uczestniczki działań to osoby zagrożone niedostosowaniem społecznym o różnych, niekiedy trudnych doświadczeniach osobistych.
Projekt Fundacji Pro Cultura i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii “Jędruś” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Dostęp do spotkania, które potrwa około 40 minut, będzie możliwy pod linkiem:
https://fundacjaprocultura.clickmeeting.com/wymiataminternet

Liczymy na Państwa obecność!

w imieniu zespołu realizatorów projektu

Magdalena Janczewska, prezeska Fundacji Pro Cultura
Marzena Marusińska, dyrektor MOS Jedruś

Realizujemy Projekt „SoVo – dostępne radio internetowe”

Wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Fundacją Zaczyn realizujemy Projekt „SoVo – dostępne radio internetowe”.

Jeszcze w tym roku powstanie pierwszy w Polsce, ogólnodostępny portal radiowy dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych – przyjazny seniorom i osobom z niepełnosprawnościami.

Projekt oparty jest na uznanej w Europie dobrej praktyce Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI). 

W całej Polsce powstanie 15 Senioralnych Grup Radiowych oraz 15 Grup Radiowych OzNI, w których łącznie działać będzie 140 dziennikarzy – amatorów. Materiały na portal radiowy będą przygotowywane przy wsparciu ekspertów projektu.

więcej informacji o projekcie

“Dojrzałość nie wyklucza – świadomy senior zna swoje prawa i szanuje prawa innych”

Czym są stereotypy i uprzedzenia? Skąd się biorą? Czym różni się wykluczenie od dyskryminacji? Już 14 lutego odpowiedzi na te pytania poznają osoby seniorskie – dziennikarze i dziennikarki z 10 rejonów Polski.

W ramach trzydniowych warsztatów, które organizuje w Warszawie Fundacja Pro Cultura w partnerstwie z Fundacją Kultury Dialogu uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się również czym jest język inkluzywny oraz jak mówić i pisać o różnych grupach społecznych.

Warsztaty organizowane są w ramach projektu “Dojrzałość nie wyklucza – świadomy senior zna swoje prawa i szanuje prawa innych”. Jego celem jest wzmocnienie i podniesienie kompetencji, wiedzy i świadomości seniorów i seniorek, dziennikarzy senioralnych, mediów lokalnych oraz osób z otoczenia seniorów na temat Karty Praw Podstawowych i wartości obowiązujących w Unii Europejskiej. W sposób szczególny Fundacja chce zwracać uwagę na prawa osób starszych oraz zagadnienia dotyczące dyskryminacji. Dyskryminacja ze względu na wiek bywa określana mianem ageizmu (od ang. age, wiek) lub wiekizmu. Osoby starsze to grupa społeczna często narażona na różnego rodzaju dyskryminacje – m.in. w dostępie do ochrony zdrowia, środowisku pracy oraz przestrzeni społecznej, gdzie osoby starsze bywają poniżanie lub upokarzane z powodu wieku. Takie zachowania wobec osób seniorskich mogą wpływać na obniżenie ich poczucia własnej wartości. Mogą również prowadzić do rezygnacji z przysługujących im praw i możliwości rozwoju, a w efekcie prowadzić do stanu pogodzenia się gorszym traktowaniem. Co istotne osoby dojrzałe same też mogą dyskryminować innych. Na początku 2023 roku Fundacja Pro Cultura zapytała seniorów i seniorki współpracujących z organizacją o to jak oceniają swoją wiedzę o równym traktowaniu innych ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd. Wyniki okazały się dalekie od optymizmu – zdecydowana większość pytanych oceniła się znacznie poniżej średniej.

– To potwierdzają nasze obserwacje z pracy w grupach seniorskich. W języku potocznym często używane są zwroty takie jak, upośledzony, kolorowy, młokos. Mylone są także pojęcia dotyczące orientacji seksualnej. Wiele z tych błędów nie wynika ze złych intencji osoby w wieku senioralnym, ale z braku wiedzy. Stąd właśnie pomysł na nasz projekt – wyjaśnia Magdalena Janczewska, prezeska Fundacji Pro Cultura.

Fundacja Pro Cultura do projektu zaprosiła doświadczonego partnera – Fundację Kultury Dialogu, która specjalizuje się w tej tematyce i przeprowadziła między innymi szereg szkoleń i warsztatów dla dziennikarzy z całej Polski na temat tworzenia rzetelnych przekazów dotyczących grup doświadczających wykluczenia i dyskryminacji.

W ramach projektu odbędzie się nie tylko warsztat stacjonarny dla dziennikarzy i dziennikarek z 10 senioralnych oddziałów Radia SoVo, ale także szkolenia stacjonarne i online na Uniwersytetach Trzeciego Wieku oraz webinaria zarówno kierowane do osób seniorskich, jak i ich otoczenia oraz mediów lokalnych. Wśród tematów: “Ageizm i adultyzm oraz inne formy dyskryminacji”, “Stereotypy, uprzedzenia, niejawne uprzedzenia” czy “Język równościowy to język szacunku – jak mówić i pisać o różnych grupach”. Dziennikarze i dziennikarki senioralne zostaną także objęci mentoringiem. Dzięki takiemu wsparciu w trakcie realizacji projektu powstanie 20 podcastów i wideo dotyczących tematyki poszanowania praw osób starszych oraz niedyskryminowania i równego traktowania. Materiały zostaną opublikowane na stronie www.radiosovo.pl.

Radio SoVo to pierwszy portal internetowy z podcastami i materiałami wideo tworzonymi przez dziennikarzy amatorów: seniorów i osoby z niepełnosprawnościami. Materiały audio i video tworzone są w oddziałach w całej Polsce, w których obecnie łącznie działa ponad 100 dziennikarzy i dziennikarek.

Projekt “Dojrzałość nie wyklucza – świadomy senior zna swoje prawa i szanuje prawa innych” realizowany jest od 30 listopada 2023 roku i potrwa do 31 grudnia 2024 roku.

Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Projektu „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities”, realizowanego ze środków programu CERV finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Obywatele, Równość, Prawa i
Wartości” na lata 2021 – 2027.

Po więcej informacji i materiałów zapraszamy na stronę Radia SoVo i Facebook projektu:

https://www.facebook.com/dojrzaloscniewyklucza

https://radiosovo.pl/projekty-ogolnopolskie/

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani organ decydujący nie ponoszą za nie odpowiedzialności.


Dojrzałość nie wyklucza – świadomy senior zna swoje prawa i szanuje prawa innych

Okres realizacji: 30.11.2023 r. do 31.12.2024 r. 

Budżet: 59 999,77 EUR 

Źródło finansowania: współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Projektu „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities”, realizowanego ze środków programu CERV finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Obywatele, Równość, Prawa i
Wartości” na lata 2021 – 2027

   

Projekt partnerski: Fundacja Pro Cultura i Fundacja Kultury Dialogu

W ramach projektu chcemy wzmocnić, podnieść kompetencję, wiedzę i świadomość osób senioralnych, dziennikarzy i dziennikarek senioralnych, mediów lokalnych oraz osób z otoczenia osób starszych na temat Karty Praw Podstawowych i wartości obowiązujących w Unii Europejskiej. W sposób szczególny będziemy zwracać uwagę na prawa osób starszych oraz zagadnienia dot. dyskryminacji.

Przeprowadzimy warsztaty i wykłady stacjonarne, a także szkolenia i wykłady online, doradztwo i mentoring dla dziennikarzy i dziennikarek w wieku senioralnym z 10 oddziałów Radia SoVo z zakresu dyskryminacji na tle wieku, sposobach zrozumienia mechanizmów dyskryminacji oraz sposobów jej przeciwdziałania.  

W ramach projektu powstanie 20 podcastów i wideo dot. tematyki poszanowania praw osób starszych oraz niedyskryminowania. 

Beneficjenci projektu będą pochodzić z 10 lokalizacji: Olsztyna, Gniewu, Bytomia, Kłobucka, Łodzi, Sanoka, Krosna, Nysy, Świdnicy oraz Adamowa. 

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani organ decydujący nie ponoszą za nie odpowiedzialności.   

Zaczynamy projekt partnerski „Dojrzałość nie wyklucza – świadomy senior zna swoje prawa i szanuje prawa innych”

W ramach projektu realizowanego razem z Fundacją Kultury Dialogu chcemy wzmocnić, podnieść kompetencję, wiedzę i świadomość osób senioralnych, dziennikarzy i dziennikarek senioralnych, mediów lokalnych oraz osób z otoczenia seniorów na temat Karty Praw Podstawowych i wartości obowiązujących w Unii Europejskiej. W sposób szczególny będziemy zwracać uwagę na prawa osób starszych oraz zagadnienia dot. dyskryminacji.

Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Projektu „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities”, realizowanego ze środków programu CERV finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” na lata 2021 – 2027.

Działania będą realizowane do końca 2024 roku.

Więcej informacji

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani organ decydujący nie ponoszą za nie odpowiedzialności.   

Kluby Rozwoju Cyfrowego – projekt wspierający

Fundacja Pro Cultura została jednym z sześciu partnerów realizujących projekt (lider – Centrum Projektów Polska Cyfrowa) finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Jego łączny budżet to blisko 52 mln złotych. Działania projektowe rozpoczęły się w listopadzie 2023 roku i potrwają 5 lat.

Celem projektu „Kluby Rozwoju Cyfrowego – projekt wspierający” jest wsparcie merytoryczne i pomoc w tworzeniu lokalnych ośrodków służących rozwojowi kompetencji cyfrowych – Klubów Rozwoju Cyfrowego, które mają powstać w co drugiej polskiej gminie.

Działalność Klubów Rozwoju Cyfrowego kierowana będzie do osób dorosłych. Ich zadaniem będzie rozwijanie kompetencji cyfrowych mieszkańców, w szczególności tych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Fundacja Pro Cultura odpowiada m. in. za opracowanie ram funkcjonowania KRC, tworzenie materiałów dydaktycznych oraz wsparcie i przeszkolenie edukatorów i edukatorek z trzech województw:

 • mazowieckiego
 • warmińsko – mazurskiego
 • podlaskiego

więcej informacji

Jeśli podejrzewasz, że zapisy projektu pt. Kluby Rozwoju Cyfrowego – projekt wspierający (KRC Wsparcie) lub działania podejmowane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa lub Partnerów w ramach tego projektu są niezgodne z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.) możesz to zgłosić.

Zgłoszenia należy dokonać za pomocą:

1) poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa;

2) skrzynki nadawczej e-PUAP Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa.

W każdym powyższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej

Projekt Kluby Rozwoju Cyfrowego – projekt wspierający (KRC wsparcie)

Numer i nazwa Priorytetu: Priorytet FERS.01 Umiejętności

Numer i nazwa działania FERS: 01.09 Rozwój kompetencji cyfrowych

Typ projektów FERS: Systemowe wsparcie edukacji cyfrowej osób dorosłych – Kluby Rozwoju Cyfrowego

Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Finansowanie

Działanie: 01.09 Rozwój kompetencji cyfrowych.

Wartość projektu: 51 920 000 zł

 • ze środków unijnego dofinansowania:42 844 384 zł
 • ze środków współfinansowania krajowego: 9 075 616 zł


Projekt partnerski: Centrum Projektów Polska Cyfrowa (lider), Fundacja Pro Cultura, Politechnika Łódzka, Międzynarodowy Instytut Outsourcingu, Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Fundacja Edukacja Bez Barier

Celem projektu jest wsparcie merytoryczne lokalnych ośrodków służących rozwojowi kompetencji cyfrowych – Klubów Rozwoju Cyfrowego. Mają one powstać w co drugiej polskiej gminie.

Działalność Klubów Rozwoju Cyfrowego kierowana będzie do osób dorosłych. Ich zadaniem będzie rozwijanie kompetencji cyfrowych mieszkańców, w szczególności tych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Fundacja Pro Cultura odpowiada m. in. za opracowanie ram funkcjonowania KRC, tworzenie materiałów dydaktycznych oraz wsparcie i przeszkolenie edukatorów i edukatorek z trzech województw:

 • mazowieckiego
 • warmińsko – mazurskiego
 • podlaskiego

więcej informacji

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

Jeśli podejrzewasz, że zapisy projektu pt. Kluby Rozwoju Cyfrowego -projekt wspierający (KRC Wsparcie) lub działania podejmowane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa lub Partnerów w ramach tego projektu są niezgodne z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.) możesz to zgłosić.

Zgłoszenia należy dokonać za pomocą:

1) poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa;

2) skrzynki nadawczej e-PUAP Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa.

W każdym powyższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia online dla osób w wieku 60+

Szkolenia odbędą się 29 listopada oraz 5 i 13 grudnia w godzinach 17:00-18:30. Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Wymagana jest rejestracja. Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Radio SoVo i UTW na cyfrowo” finansowanego z programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

Terminy i tematy:

29 listopada, godz. 17:00 – 18:30  Temat: Budowanie relacji w sieci, a bezpieczeństwo – portale randkowe, media społecznościowe, grupy dyskusyjne. Wizerunek, prywatność, wiarygodność oraz najnowsze metody naciągaczy

5 grudnia, godz. 17:00 – 18:30 Temat: Fotografia smartfonowa oraz prawa autorskie – jak wykorzystywać dostępne opcje telefonu do robienia dobrych jakościowo i kompozycyjnie zdjęć, jak i gdzie się nimi dzielić ze znajomymi

13 grudnia, godz. 17:00 – 18:30 Temat: Media społecznościowe – FB, YT, Instagram, TikTok – charakterystyka i sposób użytkowania, korzyści i zagrożenia

ZAREJESTRUJ SIĘ – kliknij tutaj i wybierz termin szkolenia

Warunkiem uczestnictwa jest podanie imienia, nazwiska, daty urodzenia, miejscowości oraz AKTUALNEGO adresu e-mail. Bez pełnych danych nie będzie można wysłać formularza. Dane osobowe są potrzebne wyłącznie w celach sprawozdawczych, a ich zbieranie jest zgodne z przepisami RODO. Dane nie będą nikomu udostępniane.

Po otrzymaniu formularza rejestracyjnego prześlemy Ci na podany przez Ciebie adres e-mail potwierdzenie uczestnictwa. Dzień
(a najpóźniej 5 godzin) przed terminem szkolenia, na które się zapisałaś/zapisałeś, otrzymasz e-mail z przypomnieniem oraz linkiem do zajęć. Po jego kliknięciu połączysz się z naszym trenerem i innymi uczestnikami z dowolnego miejsca, w którym obsługujesz swój komputer.

Szkolenie odbywa się na platformie ClickMeeting i nie wymaga instalowania żadnego programu

W razie pytań zapraszamy do kontaktu

fundacja@pro-cultura.pl

Bogumiła Łukasiak

Absolwentka pedagogiki, profilaktyki społecznej i resocjalizacji WSH. Od kilkudziesięciu lat zdobywała doświadczenie w instytucjach państwowych, korporacjach i organizacjach pozarządowych. Przez lata zarządzała zespołem rozproszonym i grupami wolontariuszy, tworzyła procedury i szkoliła. W ostatnich latach uczestniczyła w projektach skierowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną prowadzonych przez organizację pozarządową. 

Obecnie koordynatorka projektu rozwijającego i wzmacniającego wolontariat w Fundacji Pro Cultura.

Słowo kluczowe: architektura ogrodu, aranżacja wnętrz, gotowanie i pieczenie. 

E-mail: bogumila.lukasiak@pro-cultura.pl

22.11.23 Konferencja „E-SKILLS – Umiejętności E: Rozwój i Innowacje”

Podczas konferencji pochwalmy się projektem „SoVo – dostępne radio internetowe” . Prezeska Fundacji – Magdalena Janczewska będzie także moderować panel dyskusyjny „Osoby dorosłe, a kompetencje cyfrowe – co zrobić aby zainteresować Polaków korzystaniem z e-usług?”. Zachęcamy do rejestracji na konferencję lub oglądanie jej online.

Zapraszamy na konferencję „E-SKILLS – Umiejętności E: Rozwój i Innowacje” organizowaną przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, która odbędzie się 22 listopada 2023 roku w Warsaw Plaza Hotel w Warszawie.

Agenda i rejestracja: https://www.e-skills.pl/

W pierwszej części Fundacja Pro Cultura zaprezentuje projekt „SoVo – dostępne radio internetowe”, który został dofinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Następnie prezeska Fundacji będzie moderować panel dyskusyjny:

Osoby dorosłe, a kompetencje cyfrowe – co zrobić aby zainteresować Polaków korzystaniem z e-usług?

Magdalena Janczewska – Fundacja Pro Cultura

Bartosz Kosiński – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Michał Przymusiński – Instytut Badań Edukacyjnych

Agnieszka Kurowska – Szczepańska – Centralny Ośrodek Informatyki

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa stacjonarnie (wymagana rejestracja) lub online

Pro Cultura wzmacnia wolontariat

Startujemy z projektem, który wzmocni i rozbuduje system wolontariatu w Fundacji.

Celem projektu jest sformalizowanie i uporządkowanie systemu współpracy z wolontariuszami. Projekt zakłada zatrudnienie koordynatora wolontariatu oraz m. in. stworzenie i wdrożenie planu rozwoju wolontariatu.

Fundacja nawiąże systematyczną współpracę z wolontariuszami w ramach amatorskich oddziałów podcastowego, senioralnego Radia SoVo w całej Polsce. Fundacja Przeszkoli także 15 Cyfrowych Doradców Seniora.

Wolontariusze zostaną objęci wsparciem, doradztwem, szkoleniami stacjonarnymi i online oraz systemem motywacyjnym w postaci minigrantów premiujących ich pomysły.  Pro Cultura weźmie udział w procesie certyfikacji jako Miejsce Przyjazne Wolontariuszom. 

więcej o projekcie