STATUT
FUNDACJA PRO CULTURA

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą „Pro Cultura”, zwana dalej Fundacją ustanowiona zostaje przez Dorotę Ilczuk zwaną dalej Fundatorem, Aktem Notarialnym Rep. A Nr 11158/2003 sporządzonym przez Notariusza Janusza Rudnickiego w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej nr 55/73 lokal 33 w dniu 4 sierpnia 2003 r., działa na podstawie i zasadach określonych w Ustawie o Fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (DZ. U. z 1991r. Nr 46. poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 5

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Nadzór nad Fundacją pełni Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 7

1. Fundacja używa pieczęci z napisem „Fundacja Pro Cultura”,
2. Fundacja może używać wyróżniającego znaku graficznego.

§ 8

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 9

1. Dla realizacji swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć Instytuty oraz stałe i czasowe placówki terenowe i specjalizowane a także przystępować do spółek i fundacji.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacji i przeznacza na ten cel cały osiągnięty zysk.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 10

Celem Fundacji jest:
1. wszechstronne wspieranie działań na rzecz rozwoju kultury polskiej, podtrzymywania tradycji narodowej, rozwijania świadomości obywatelskiej i kulturowej, środków społecznego przekazu i nowych technologii informacyjnych;
2. włączenie w nurt międzynarodowych badań naukowych nad kulturą, przemysłami kultury i nowymi technologiami informacyjnymi i środkami przekazu, działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
3. działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechnianie podejścia. w którym kultura i media postrzegane są jako realny czynnik rozwoju ekonomicznego na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz jako podstawa budowy spójnego społeczeństwa obywatelskiego;
4. edukacja i kształcenie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, promocja i organizacja wolontariatu.

§ 11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. gromadzenie środków materialnych i finansowych pozwalających na realizację celów Fundacji;
2. obserwację procesów kulturowych w krajach Europy Środkowej;
3. skupianie wokół Fundacji osób zainteresowanych celem jej działalności, w tym przedstawicieli środowisk naukowych, edukacyjnych i kulturalnych oraz organizacji pozarządowych w kraju i zagranicą;
4. współpracę z międzynarodowymi sieciami kulturalnymi, organizacjami, instytucjami i fundacjami;
5. budowanie pomostu pomiędzy nauką a praktyką oraz środowiskami polityków, artystów, biznesu i działaczy społecznych;
6. inicjowanie debat publicznych w dziedzinie kultury;
7. współpracę ze środkami masowego przekazu w dziedzinie kultury;
8. bezpośrednie wspieranie twórczości. finansowanie nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury;
9. współpracę z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami, instytutami i fundacjami;
10. prowadzenie badań, i opracowywanie ekspertyz w dziedzinie kultury;
11. uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych badawczych projektach kulturalnych;
12. organizowanie konferencji, odczytów. seminariów, szkoleń, sympozjów, warsztatów oraz innych imprez w dziedzinie kultury:
13. propagowanie wiedzy i wymianę doświadczeń w dziedzinie kultury;
14. organizowanie i prowadzenie różnorodnych form działalności edukacyjnej;
15. prowadzenie działalności wydawniczej;
16. przygotowywanie i konsultowanie aktów legislacyjnych, doradztwo w zakresie zarządzania kulturą oraz prowadzenie analiz polskich i międzynarodowych systemów prawnych w obszarze kultury;
17. prowadzenie badań uwarunkowań międzynarodowej promocji Polski. jej kultury i kulturowego krajobrazu Polski;
18. prowadzenie badań w zakresie walorów przyrodniczych oraz ochrony przyrodniczego krajobrazu Polski;
19. badania kulturowych i cywilizacyjnych aspektów adaptacji Polski do procesów integracji europejskiej i globalizacji;
20. prace badawczo-rozwojowe;
21. kierowanie, wykonywanie i wspieranie działalności informacyjnej i kulturalnej; prowadzonej za granicą;
22. wypełnianie wniosków, z różnych źródeł, o dofinansowanie działalności z obszaru kultury, sztuki, edukacji, dziedzictwa narodowego, szkolnictwa artystycznego.

§ 12

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, o ile jest ona zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III

Majątek Fundacji

§ 13

Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000zł. (słownie: jednego tysiąca złotych).

§ 14

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
1. darowizn, spadków i zapisów;
2. dotacji i subwencji;
3. nieruchomości i ruchomości otrzymanych z darowizn lub zakupionych przez Fundację;
4. dywidend i zysków z akcji lub udziałów;
5. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
6. nagród, pożyczek;
7. krajowych i zagranicznych funduszy publicznych;
8. dochodu działalności gospodarczej;
9. innych wpływów.

§ 15

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji są:
1. Prace badawczo-rozwojowe 73.20
2. Działalność wydawnicza 22.11.Z
3. Pozostałe formy kształcenia, organizowanie szkoleń, kursów itp. 80.42.B
4. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 74.14.A

§ 16

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe w oparciu o zasady określone odrębnymi przepisami.
2. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

§ 17

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 18

Dochody pochodzące ze źródeł, o których mowa w § 14, mogą być użyte na realizację wszystkich działań statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 19

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 20

1. Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.
2. Fundacja może wykonywać swoje zadania przy pomocy Biura Fundacji.

RADA FUNDACJI

§ 21

1. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
2. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator oraz osoby szczególnie zasłużone dla Fundacji lub ich przedstawiciele powołani do składu na mocy uchwały Rady podjętej zwykłą większością głosów przy obecności minimum połowy członków.
3. Pierwszy skład Rady Fundacji powołuje Fundator.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie.
5. Jeżeli wskutek ustąpienia, śmierci lub odwołania członka Rady lub z innych przyczyn jej skład obniży się poniżej dolnej granicy określonej w ust. 1 pozostali członkowie Rady Fundacji niezwłocznie powołują nowego członka w celu uzupełnienia składu Rady.
6. W przypadku powołania członka Rady Fundacji do Zarządu, jego członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu na okres działalności w Zarządzie.

§ 22

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach nadzorczych, opiniotwórczych i doradczych Fundacji.

§ 23

Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji w tym Prezesa Fundacji;
2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, udzielanie mu corocznego absolutorium;
3. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji;
4. uchwalanie zmian statutu Fundacji;
5. sprawowanie kontroli i nadzoru nad działalnością Fundacji i Zarządu Fundacji.

§ 24

1. Rada Fundacji na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów osób uprawnionych do głosowania powołuje ze swego grona i odwołuje Przewodniczącego Rady Fundacji, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Powołanie następuje na czas nieokreślony.
2. Przewodniczący Rady Fundacji, Wiceprzewodniczący i Sekretarz organizują pracę Rady Fundacji oraz reprezentują Radę na zewnątrz.
3. Szczegółowy zakres obowiązków przewodniczącego Rady Fundacji, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, tryb ich wyboru, prócz postanowień niniejszego Statutu określa regulamin Rady Fundacji.

§ 25

1. Zwyczajne posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej jeden raz w danym roku kalendarzowym w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady.
2. W razie potrzeby Rada Fundacji może zebrać się na posiedzeniu nadzwyczajnym na wniosek Zarządu lub co najmniej jednego członka Rady.
3. O terminie posiedzenia Rady Fundacji Przewodniczący zawiadamia pozostałych członków na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym posiedzeniem.
4. Uchwały Rady Fundacji z zastrzeżeniem § 43 statutu zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych z tym, że wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

§ 26

1. Rada Fundacji może powołać dodatkowe organy Fundacji.
2. Rada Fundacji może powołać lub odwołać członków dodatkowych organów Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 27

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 4 osób w tym z Prezesa Fundacji. Z zastrzeżeniem treści pkt. 3 Zarząd w tym Prezes Fundacji jest powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji.
2. Powołanie Zarządu w tym Prezesa Fundacji następuje na czas nieoznaczony.
3. Do czasu powołania Rady Fundacji Zarząd Fundacji powołuje Fundator. który jest równocześnie Prezesem Fundacji.
4. Rada Fundacji może odwołać poszczególnych członków Zarządu w przypadku, gdy członek nie realizuje w sposób dostateczny celów Fundacji lub w inny sposób jego działalność przynosi szkody Fundacji.
5. Jeżeli wskutek ustąpienia, śmierci lub odwołania zgodnie z pkt. 4 członków Zarządu lub z innych przyczyn jego skład obniży się poniżej dolnej granicy określonej w pkt. 1 Rada Fundacji uzupełni niezwłocznie skład Zarządu do wysokości określonej przez Statut.

§ 28

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Zarząd działa według regulaminu ustalonego przez Radę Fundacji.

§ 29

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone wyraźnie do kompetencji Rady Fundacji.
2. Swoje zadania Zarząd zobowiązany jest wykonywać z należytą starannością przy ścisłym przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa, Statutu i regulaminu.

§ 30

1. Pracami Zarządu kieruje jego Prezes.
2. Prezes z grona Zarządu może wyznaczyć Wiceprezesa.

§ 31

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w przypadku równości głosów decydujący jest glos Prezesa Zarządu.

§ 32

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają: Prezes Fundacji samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu – w tym Wiceprezes – działający łącznie.
2. Zarząd może w drodze uchwały ustanawiać pełnomocników do podejmowania poszczególnych czynności w imieniu Fundacji, określonych w pełnomocnictwie.

§ 33

Do szczegółowego zakresu działania Zarządu Fundacji należy:
1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
2. opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji;
3. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
4. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji:
5. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
6. zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów;
7. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i ponoszenie odpowiedzialności za realizację jej celów statutowych.

§ 34

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.

§ 35

1. Do zadań Prezesa Zarządu Fundacji należy prowadzenie bieżących spraw Fundacji, organizowanie prac Zarządu, wykonywanie jego uchwał.
2. Prezes Fundacji jest zwierzchnikiem pracowników Fundacji.

§ 36

1. Zarząd może powołać Dyrektora do bieżącego kierowania pracami Fundacji.
2. Zarząd może zatrudniać pracowników administracyjnych i finansowych w ramach realizowania celów statutowych Fundacji.
3. Zarząd może zatrudniać także innych pracowników dla realizowania celów statutowych Fundacji.

§ 37

Zarząd może powoływać zespoły doradcze.

Rozdział V
Jednostki organizacyjne Fundacji.

§ 38

1. Dla wykonywania swoich zadań Fundacja tworzy Instytut Badań nad Kulturą, który działa jako wyodrębniona organizacyjnie i finansowo placówka naukowo-badawcza.
2. Prezes Zarządu jest pierwszym Dyrektorem Instytutu.
3. Instytut działa na podstawie statutu zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
4. Instytut może działać także poprzez swoje oddziały.

§ 39

1. W celu realizacji zadań Fundacja może tworzyć sieć, której ogniwami są jednostki organizacyjne, takie jak placówki terenowe i placówki specjalizowane.
2. Placówki terenowe i placówki specjalizowane są jednostkami organizacyjnie i finansowo wyodrębnionymi i działają na podstawie statutów zatwierdzonych przez Radę Fundacji.
3. Dyrektorów placówek powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 40

Fundacja może być założycielem szkół wyższych. które uczestniczą w działaniach sieci Fundacji, o których mowa w § 39 z uwzględnieniem specyfiki określonej w przepisach o szkolnictwie wyższym.

Rozdział VI
Działalność gospodarcza Fundacji

§ 41

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub w ramach. określonego w § 38 ust. 1 Instytutu Badań nad Kulturą.
2. Prezes Zarządu decyduje o prowadzeniu lub zaniechaniu działalności gospodarczej.
3. Zysk z działalności gospodarczej Zarząd, w drodze uchwały, przeznacza na realizację celów statutowych Fundacji.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe.

§ 42

Dla efektywnego realizowania celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 43

Decyzję w sprawie zmian statutu oraz likwidacji Fundacji z przyczyn wskazanych w ustawie, o której mowa w statucie w § 1 podejmuje Rada Fundacji w formie uchwały podjętej jednomyślnie. Decyzja w sprawie zmiany statutu w zakresie celów Fundacji nie może w istotny sposób zmienić celów dla realizacji których Fundacja została utworzona.

§ 44

W razie likwidacji Fundacji funkcję likwidatora pełni wyznaczony przez Zarząd likwidator, któremu w okresie likwidacji przysługują prawa i obowiązki Zarządu.

§ 45

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy, o której mowa w Statucie w § 1, instytucjom, których działalność związana jest z rozwojem Kultury Polskiej.

§ 46

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do 31 marca sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.