STATUT Fundacji Pro Cultura

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą „Pro Cultura”, zwana dalej Fundacją ustanowiona zostaje przez Dorotę Ilczuk zwaną dalej Fundatorem, Aktem Notarialnym Rep. A Nr 11158/2003 sporządzonym przez Notariusza Janusza Rudnickiego w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej nr 55/73 lokal 33 w dniu 4 sierpnia 2003r., działa na podstawie i zasadach określonych w Ustawie o Fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984r. (DZ. U. z 199lr. Nr 46. poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§4

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§5

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej.

§6

Nadzór nad Fundacją pełni Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

§7

1. Fundacja używa pieczęci z napisem „Fundacja Pro Cultura”.

2. Fundacja może używać wyróżniającego znaku graficznego.

§8

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§9

1. Dla realizacji swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć czasowe placówki terenowe i specjalizowane a także przystępować do spółek, fundacji i innych podmiotów prawa.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacji i przeznacza na ten cel cały osiągnięty zysk.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§10

Celem Fundacji jest:

1) wszechstronne wspieranie działań na rzecz rozwoju kultury polskiej, podtrzymywania tradycji narodowej, rozwijania świadomości obywatelskiej i kulturowej, środków społecznego przekazu i nowych technologii informacyjnych;

2) włączenie w nurt międzynarodowych badań naukowych nad kulturą, przemysłami kultury i nowymi technologiami informacyjnymi i środkami przekazu, działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

3) edukacja i kształcenie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, promocja i organizacja wolontariatu;

4) promocja, edukacja, upowszechnianie i popularyzacja zagadnień związanych ze sztuką z dużym naciskiem na sztukę współczesną, stworzenie przestrzeni projektów artystycznych, będącą platformą współpracy różnych instytucji kultury, miejscem promocji artystów oraz działań mających na celu wspieranie i realizacja wystaw i innych projektów z dziedziny sztuki współczesnej;

5) przywracanie należnego miejsca architekturze jako dziedzinie sztuki oraz rozwijanie świadomości architektonicznej poprzez edukację w zakresie historii architektury, popularyzacja zagadnień i działań interdyscyplinarnych na styku sztuki i architektury;

6) wspieranie działań mających na celu ratowanie i ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz budowanie tożsamości narodowej.

§11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) gromadzenie środków materialnych i finansowych pozwalających na realizację celów Fundacji;

2) obserwację procesów kulturowych w Polsce i Europie;

3) skupianie wokół Fundacji osób zainteresowanych celem jej działalności, w tym przedstawicieli środowisk artystycznych, architektonicznych, naukowych, edukacyjnych i kulturalnych oraz organizacji pozarządowych w kraju i zagranicą;

4) współpracę z międzynarodowymi sieciami kulturalnymi, organizacjami, instytucjami i fundacjami;

5) inicjowanie debat publicznych w dziedzinie architektury, kultury i sztuki;

6) współpracę ze środkami masowego przekazu w dziedzinie architektury, kultury i sztuki;

7) bezpośrednie wspieranie twórczości, finansowanie nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie architektury, kultury i sztuki;

8) prowadzenie badań, i opracowywanie ekspertyz w dziedzinie architektury, kultury i sztuki;

9) uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych badawczych projektach kulturalnych;

10) organizowanie wystaw, wykładów, spotkań, projekcji, konferencji, odczytów, seminariów, szkoleń, sympozjów, warsztatów oraz innych imprez w dziedzinie kultury;

11) propagowanie wiedzy i wymianę doświadczeń w dziedzinie kultury;

12) organizowanie i prowadzenie różnorodnych form działalności edukacyjnej;

13) prowadzenie działalności wydawniczej;

14) prace badawczo-rozwojowe;

15) kierowanie, wykonywanie i wspieranie działalności informacyjnej, architektonicznej, artystycznej i kulturalnej; prowadzonej za granicą;

16) wypełnianie wniosków, z różnych źródeł, o dofinansowanie działalności z obszaru kultury, sztuki, edukacji, dziedzictwa narodowego, szkolnictwa artystycznego;

17) podejmowanie działań rewitalizacyjnych wartościowych architektonicznie lub artystycznie obiektów zabytkowych;

18) tworzenie miejsc – przestrzeni dla różnorodnych projektów artystycznych: wystaw warsztatów wykładów, pobytów rezydencjonalnych, i innych działań z obszaru architektury, kultury i sztuki.

§12

1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, o ile jest ona zbieżna z celami Fundacji.

2. Powyższe działania mogą być prowadzone zarówno w formie odpłatnej i nieodpłatnej.

Rozdział III

Majątek Fundacji

§13

Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1000 zł. (słownie: jednego tysiąca złotych).

§14

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

1) darowizn, spadków i zapisów;

2) dotacji i subwencji;

3) nieruchomości i ruchomości otrzymanych z darowizn lub zakupionych przez Fundację;

4) dywidend i zysków z akcji lub udziałów;

5) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;

6) nagród, pożyczek;

7) krajowych i zagranicznych funduszy publicznych;

8) dochodu z działalności gospodarczej;

9) innych wpływów.

§15

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

1) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z

2) Działalność wydawnicza 22.11.Z

3) Pozostałe formy kształcenia, organizowanie szkoleń, kursów itp. 80.42.B

4) Działania w zakresie architektury 71.11.Z

5) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.B

6) Pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B

7) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.11.Z

8) Działalność związana z projekcją filmów 59.14.Z

9) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 82.11.Z

10) Wykonywanie fotokopii, przygotowanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura 82.19.Z

11) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z

12) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z

13) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z

14) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.Z

15) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 56.10.A

16) Przygotowywanie i podawanie napojów 56.30.Z

17) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza sieciami sklepowymi, straganami i targowiskami 47.99.Z

18) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego 77.29.Z

19) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej nie sklasyfikowana 74.90.Z

20) Działalność agencji reklamowych 73.11.Z

21) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z

22) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych 91.03 Z

§16

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe w oparciu o zasady określone odrębnymi przepisami.

2. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

§17

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§18

Dochody pochodzące ze źródeł, o których mowa w § 14, mogą być użyte na realizację wszystkich działań statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§19

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia. Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§20

Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

RADA FUNDACJI

§21

1. Rada Fundacji składa się z trzech do siedmiu członków.

2. Z zastrzeżeniem ust. 7, do składu Rady powołuje się osobę na mocy uchwały Rady podjętej zwykłą większością głosów przy obecności minimum połowy członków.

3. Członkostwo w Radzie ustaje w skutek ustąpienia, śmierci, odwołania lub utraty przez członka Rady zdolności do czynności prawnych.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej przez pozostałych członków Rady Fundacji.

5. Jeżeli wskutek ustąpienia, śmierci lub odwołania członka Rady lub z innych przyczyn jej skład obniży się poniżej dolnej granicy określonej w ust. 1 pozostali członkowie Rady Fundacji niezwłocznie powołują nowego członka w celu uzupełnienia składu Rady.

6. W przypadku powołania członka Rady Fundacji do Zarządu, jego członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu na okres działalności w Zarządzie.

7. W przypadku rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji, może on na mocy statutu zostać członkiem Rady. Oświadczenie w powyższym zakresie składa się jednocześnie z rezygnacją z pełnienia funkcji w Zarządzie.

§22

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach nadzorczych, opiniotwórczych i doradczych Fundacji.

§23

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;

2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, udzielanie mu corocznego absolutorium;

§24

1. Rada Fundacji powołuje ze swego grona i odwołuje Przewodniczącego Rady Fundacji. Powołanie następuje na czas nieokreślony.

2. Przewodniczący Rady Fundacji, organizują pracę Rady Fundacji oraz reprezentują Radę na zewnątrz.

§25

1. Zwyczajne posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej jeden raz w danym roku kalendarzowym w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady.

2. W razie potrzeby Rada Fundacji może zebrać się na posiedzeniu nadzwyczajnym na wniosek Zarządu lub co najmniej jednego członka Rady.

3. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów.

4. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. e-mail i fax). Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwał.

§26

(uchylony)

ZARZĄD FUNDACJI

§27

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób w tym z Prezesa Fundacji. Zarząd w tym Prezes Fundacji jest powoływany i odwoływany przez Rade Fundacji.

2. Powołanie Zarządu w tym Prezesa Fundacji następuje na czas nieoznaczony.

3. Jeżeli wskutek ustąpienia, śmierci lub z innych przyczyn jego skład obniży się poniżej dolnej granicy określonej w pkt. 1 Rada Fundacji uzupełni niezwłocznie skład Zarządu do wysokości określonej przez Statut.

§28

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.

§29

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone wyraźnie do kompetencji Rady Fundacji.

2. Swoje zadania Zarząd zobowiązany jest wykonywać z należytą starannością przy ścisłym przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu.

§30

1. Pracami Zarządu kieruje jego Prezes.

2. Prezes z grona Zarządu może wyznaczyć Wiceprezesa.

§31

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy prawnionych do głosowania, w przypadku równości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

§32

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie każdy członek Zarządu.

§33

Do szczegółowego zakresu działania Zarządu Fundacji należy:

1) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

2) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;

3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

4) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;

5) zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów;

6) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i ponoszenie odpowiedzialności za realizację jej celów statutowych;

7) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji;

8) dokonywanie zmian statutu Fundacji.

§34

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.

§35

(uchylony)

§36

(uchylony)

§37

(uchylony)

Rozdział V Jednostki organizacyjne Fundacji.

§38

(uchylony)

Rozdział VI Działalność gospodarcza Fundacji

§39

(uchylony)

Rozdział VII Postanowienia końcowe.

§40

Dla efektywnego realizowania celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§41

Decyzję w sprawie zmian statutu oraz likwidacji Fundacji z przyczyn wskazanych w ustawie, o której mowa w statucie w § 1 podejmuje Zarząd w formie uchwały podjętej jednomyślnie. Decyzja w sprawie zmiany statutu w zakresie celów Fundacji nie może w istotny sposób zmienić celów dla realizacji których Fundacja została utworzona.

§42

W razie likwidacji Fundacji funkcję likwidatora pełni wyznaczony przez Zarząd likwidator, któremu w okresie likwidacji przysługują prawa i obowiązki Zarządu.

§43

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy, o której mowa w Statucie w § 1, instytucjom, których działalność związana jest z rozwojem Kultury Polskiej.

§44

(uchylony)

§45

(uchylony)

§46

(uchylony)