Technologie są projektowane, wdrażane i popularyzowane w ramach projektów badawczo-rozwojowych, które realizujemy we współpracy z partnerami z wielu sektorów dla różnorodnych grup odbiorców.

Jesteśmy przekonani, że w społeczeństwie informacyjnym znajomość natury, roli i możliwości technologii stanowi jedną z kluczowych kompetencji. Rozwój cyfrowej przestrzeni kulturowej oraz wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w twórczości artystycznej oraz działalności kulturalnej, wspiera kreatywność i proces tworzenia innowacji.

Rozwój społeczeństwa informacyjnego, społeczeństwa sieciowego i społeczeństwa wiedzy wpływa także na sposób uczestnictwa w samej kulturze. Znikają bariery w dostępie i dystrybucji kultury. Wyraźnie rysuje się nowa forma społecznego podziału – na tych, którzy potrafią korzystać z technologii oraz wykluczonych cyfrowo.

W codziennej pracy także korzystamy z różnych narzędzi cyfrowych, gdyż pozwalają nam przekroczyć ograniczenia wynikające z odległości (komunikacja elektroniczna, uczestnictwo w różnych społecznościach, sieci współpracy) czy dostępności do dobra niematerialnego, jakim jest informacja (bazy danych online, platformy, e-wydawnictwa, webinaria).