5 kluczy do lepszego świata Internetu

W ramach projektu powstało innowacyjne narzędzie edukacyjne – wirtualny escape room dla dzieci i młodzieży oraz kurs e-learningowy w formie filmów dla nauczycieli i pedagogów.  

Okres realizacji: 1 grudnia 2022 roku – 30 kwietnia 2023 roku. 
Budżet: 40 tysięcy złotych. 
Partnerzy: Fundacja Pro Cultura i Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Gniazdo”. 

www.5kluczy.pl

Źródło dofinansowania: Program „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23”, utworzony przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Kurs obejmuje 5 modułów – wirtualnych pokoi, odpowiadających pięciu największym problemom i wyzwaniom w korzystaniu z Internetu, które nasiliły się szczególnie w czasie pandemii.  

Tematy:  

  • wizerunek 
  • wzory do naśladowania  
  • sexting 
  • cyberprzemoc 
  • fake newsy 

Kurs został zaprojektowany specjalnie dla dzieci i młodzieży (10 -16 lat) oraz nauczycieli i pedagogów pracujących z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Pilotaż objął 24 uczniów, korzystających ze wsparcia świetlic socjoterapeutycznych „Gniazdo” i 9 pedagogów.

 “Gniazda” to specjalistyczne placówki wsparcia dziennego w Warszawie (świetlice socjoterapeutyczne). Ich zadaniem jest wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, pomoc rodzinie i dzieciom. Współpracują ze szkołą, ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami poprzez działania wychowawcze, opiekuńcze, edukacyjne, socjoterapeutyczne i kompensacyjne.

Po pilotażu narzędzie edukacyjne będzie służyło do pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym zarówno w edukacji formalnej jak i nieformalnej.