Cyfrowy obywatel wymiata w Internecie

Cyfrowy obywatel wymiata w Internecie

Projekt Fundacji Pro Cultura i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii “Jędruś” “Cyfrowy Obywatel wymiata w Internecie” koncentruje się na grupie dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem i ich kompetencjach medialnych (media literacy – uznawane za jedne z najważniejszych kompetencji w XXI w).

Podopieczni Ośrodka to osoby zagrożone niedostosowaniem społecznym o różnych, niekiedy trudnych doświadczeniach osobistych. Młodzież nabędzie zdolność do krytycznego myślenia (rozumienia, analizowania, oceny) i tworzenia przekazów medialnych w różnych formach. Nabyte kompetencje pozwolą jej m.in. na aktywny udział nie tylko w życiu społecznym, kulturalnym, ale i obywatelskim i zapobiegną ich wykluczeniu cyfrowemu.

W projekcie przewidziano: 3-semestralny, pogłębiony kurs dla dzieci i młodzieży, szkolenia dla kadry MOS oraz materiały i spotkania dla rodziców, a także konferencję na zakończenie projektu połączoną z prezentacją raportu końcowego.

Działania obejmą 80 bezpośrednich odbiorców i 1500 osób, do których dotrzemy z informacją. Projekt pozwoli uzupełnić działania MOS o ważny aspekt pracy, wpisując się w cele wychowawcze i edukacyjne oraz poruszając tematy, które nie są przewidziane w podstawie programowej.

Fundacja Pro Cultura zapewnia program zajęć, ekspertów i prowadzących. Ośrodek rekrutuje odbiorców i odbiorczynie, zapewnia przestrzeń do zajęć i wsparcie w pracy z młodzieżą.

  • Okres realizacji: grudzień 2021 – lipiec 2023.
  • Budżet projektu: kwota dofinansowania 102 454, 89 EUR w tym 83 995,35 EUR działania merytoryczne oraz 18 459,54 EUR rozwój instytucjonalny.
  • Źródło dofinansowania: Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Partnerzy projektu: 

  • Fundacja Pro Cultura (lider projektu) – propaguje wiedzę i wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju kultury i technologii społeczeństwa informacyjnego. 
  • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii “Jędruś” w Józefowie – to placówka opiekująca się dziećmi i młodzieżą, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożone niedostosowaniem społecznym i wymagają specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i socjoterapii.