Cyfrowy obywatel wymiata w Internecie

Projekt Fundacji Pro Cultura i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii “Jędruś” “Cyfrowy Obywatel wymiata w Internecie” realizowany od grudnia 2021 r do lipca 2023 r. koncentrował się na grupie dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem i ich kompetencjach medialnych (media literacy – uznawane za jedne z najważniejszych kompetencji w XXI w). 

  • Okres realizacji: grudzień 2021 – lipiec 2023. 
  • Budżet projektu: kwota dofinansowania 102 454, 89 EUR w tym 83 995,35 EUR działania merytoryczne oraz 18 459,54 EUR rozwój instytucjonalny. 
  • Źródło dofinansowania: Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

Partnerzy projektu:  

  • Fundacja Pro Cultura (lider projektu) – propaguje wiedzę i wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju kultury i technologii społeczeństwa informacyjnego.  
  • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii “Jędruś” w Józefowie – to placówka opiekująca się dziećmi i młodzieżą, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożone niedostosowaniem społecznym i wymagają specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i socjoterapii. 

W projekcie zrealizowano: 3-semestralny, pogłębiony kurs dla dzieci i młodzieży, szkolenia dla kadry MOS oraz materiały i spotkania dla rodziców, działania informacyjne w mediach elektronicznych. Projekt pozwolił uzupełnić działania MOS o ważny aspekt pracy, wpisując się w cele wychowawcze i edukacyjne oraz poruszając tematy, które nie są przewidziane w podstawie programowej. Fundacja Pro Cultura zapewniła program zajęć, ekspertów i prowadzących. Ośrodek rekrutował odbiorców i odbiorczynie, zapewniał przestrzeń do zajęć i wsparcie w pracy z młodzieżą. 

Zgodnie z założeniami powstało 1 partnerstwo projektowe, łączące organizację pozarządową z jednostką budżetową, edukacyjną.  

MOS „Jędruś” uzyskał doposażenie sprzętowe, służące do zajęć i ich kontynuacji. Fundacja wykorzystuje zakupiony sprzęt i oprogramowanie w codziennej pracy.  

W ramach projektu:  

  • 30 osób zostało zrekrutowanych i brało udział w zajęciach dla dzieci/młodzieży  
  • 45 osób z kadry wzięło udział w oferowanych szkoleniach  
  • 8 osób z zespołu uczestniczyło w szkoleniach (w różnych formach) 

MŁODZIEŻ 

Z ewaluacji zajęć wynika, że zajęcia związane z mediami cyfrowymi są ważne i mają potencjał przyciągania młodzieży. Ich pozytywne doświadczenia, możliwość praktycznego działania, rozwijania zainteresowań i ewentualne zmiany postaw wskazują na wartość tych zajęć w procesie edukacji młodych ludzi w dzisiejszym cyfrowym świecie. Uczestnictwo w projekcie przyniosło młodzieży korzyści techniczne, takie jak nauka obsługi sprzętu fotograficznego i umiejętność tworzenia dobrych jakościowo zdjęć, także przyczyniło się do zwiększenia wiedzy w zakresie dbania o wizerunek w Internecie i korzystania z nowych technologii. Zdecydowana większość uczniów i uczennic (ponad 80%) pozytywnie oceniła zajęcia. Wielu podkreśliło możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz fakt, że zajęcia były praktyczne i angażujące. Wyniki te sugerują, że projekt „Cyfrowy Obywatel wymiata w Internecie” rozwinął zainteresowania młodzieży oraz pozytywnie wpłynął na ich zaangażowanie w zajęcia co może mieć istotne znaczenie dla skuteczności procesu nauczania i uczenia. Zajęcia przyniosły korzyści społeczne, takie jak nauka współpracy z innymi, lepsze wyrażanie emocji, bezpieczne prowadzenie rozmów na różne tematy oraz swobodne wyrażanie swojego zdania bez obawy przed krytyką. Młodzież zauważyła poprawę swoich umiejętności komunikacyjnych, zarówno w wyrażaniu swoich myśli, jak i w słuchaniu i rozumieniu innych osób. Udział w zajęciach pozytywnie wpłynął na poczucie własnej wartości oraz pewność siebie uczestników, którzy zauważyli, że są w czymś dobrzy i czerpią z tego radość. Taka atmosfera sprzyja rozwojowi pewności siebie uczestników oraz budowaniu ich pozytywnej samooceny. Wysoką ocenę efektywności zajęć precyzyjnie odzwierciedla wypowiedź jednej z uczennic. „zajęcia pomogły mi dogadać się z ludźmi, u których mieszkam”. Zmiany te dostrzegli także trenerzy prowadzący zajęcia. 

KADRA PARTNERA i ZESPÓŁ FUNDACJI 

Proponowane zajęcia cieszyły się większą popularnością niż zakładaliśmy, formuła online pozwoliła na poszerzenie grupy o wszystkich chętnych.  Zajęcia dla kadry MOS “Jędruś” były określane jako użyteczne, ciekawe i wnoszące nową perspektywę. Kadra skorzystała także z zakupionego sprzętu i wsparcia w jego użytkowaniu. 

Fundacja zyskała bardzo konkretne produkty i rezultaty – nawiązanie nowej, bliskiej współpracy ze szkołą z internatem, poznanie specyfiki Partnera i jego stylu działania, poszerzenie oferty o sprawdzony produkt, poszerzenie bazy osób szkolących, doposażenie sprzętowe i rozwój organizacyjny (szczególnie w sferze HR i rozwoju kompetencji). 

Fundacja Pro Cultura uzyskała w ramach projektu także kompleksowe wsparcie instytucjonalne, możliwość zakupu sprzętu oraz szkoleń dla zespołu Fundacji. Dofinansowanie zmobilizowało zarząd i zespół do planowego traktowania podnoszenia kompetencji osób pracujących i współpracujących z organizacją. Dzięki szkoleniom realizowanym na zamówienie w siedzibie Fundacji rozpoczęło się budowanie wspólnoty edukacyjnej i procesów dzielenia się wiedzą na większą skalę niż dotychczas. 

Raport końcowy:  

Procultura_raport_1.08.2023.pdf (wymiataminternet.pl) 

Webinarium wprowadzające: https://www.youtube.com/watch?v=2t9U-2aTN-A&t=5s  

Konferencja kończąca z wykładem: https://youtu.be/QrF1Wrnp9Tc 

Artykuły:  

„Kompetencje medialne nastolatków” – wyniki badania – Artykuł – ngo.pl 

https://publicystyka.ngo.pl/kompetencje-medialne-nastolatkow-wyniki-badania

Storytelling, czyli opowieść jako metoda edukacyjna – projekt „Cyfrowy obywatel wymiata w Internecie” – Artykuł – ngo.pl 

https://publicystyka.ngo.pl/storytelling-czyli-opowiesc-jako-metoda-edukacyjna-projekt-cyfrowy-obywatel-wymiata-w-internecie

Nastolatki w sieci, czyli jak ogarnąć chaos – Artykuł – ngo.pl 

https://publicystyka.ngo.pl/nastolatki-w-sieci-czyli-jak-ogarnac-chaos

Wspólnota edukacyjna w pracy czyli o tym, jak dofinansowanie instytucjonalne zmieniło organizację pozarządową | EPALE (europa.eu) 

https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/wspolnota-edukacyjna-w-pracy-czyli-o-tym-jak-dofinansowanie-instytucjonalne-zmienilo