Projekt badawczy „Partnerstwa Kreatywne w Polsce” (1 sierpnia – 30 listopada 2011)

Fundacja Pro Cultura otrzymała dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Obserwatorium Kultury koordynowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Realizacja zadania zakładała sporządzenie raportu końcowego dotyczącego potencjału Partnerstw Kreatywnych i możliwości ich rozwoju w Polsce.

W dobie gospodarki opartej na wiedzy, kreatywność i powiązana z nią nowatorskość rozwiązań stają się coraz ważniejszym elementem generującym rozwój. Partnerstwa kreatywne, wzmacniając kapitał społeczny, a także intelektualny UE, stanowią innowacyjne narzędzie wspomagające tworzenie konkurencyjnej gospodarki oraz nowoczesnej polityki kulturalnej.

Metoda prowadzenia badań, zastosowana badaczy Fundacji Pro Cultura, łączyła studia literaturowe i przegląd dostępnych materiałów, indywidualne wywiady pogłębione, ankiety pisemne oraz studia  przypadków współpracy pomiędzy różnorodnymi podmiotami. Na podstawie pozyskanych odpowiedzi opracowano raport. 

Składa się on z dwóch części. W pierwszej, autorzy opisują istotę i specyfikę tego zjawiska w oparciu o dostępne dokumenty i raporty międzynarodowe. Ważnym elementem tej części jest typologia Partnerstw Kreatywnych oraz zagraniczne przykłady dobrych praktyk. W drugiej części zawarto analizę sytuacji w Polsce i ukazano możliwości funkcjonowania oraz wybrane polskie realizacje wpisujące się w krąg omawianych zjawisk.

Raport sporządził zespół badaczy w składzie: dr hab. Dorota Ilczuk, prof. SWPS, dr hab. Kazimierz Krzysztofek, prof. SWPS, Ewa Bender, Małgorzata Nowak i Anna Wójcik 

Link do elektronicznej wersji dokumentu: https://www.nck.pl/upload/attachments/302492/partnerstwa_kreatywne_w_polsce.pdf